Separacions de mutu acord o per via contenciosa

Separacions

Un procés de separació consisteix a posar fi a la convivència entre dos cònjuges i iniciar vides separades, aquesta separació no trenca el vincle matrimonial que s'obté amb el divorci.

Si es vol posar fi a la convivència, hi ha dues vies, el procediment de mutu acord o el contenciós.

En les separacions de mutu acord, juntament amb la demanda de separació, cal aportar un conveni regulador manifestant el que s'ha acordat sobre qüestions com guàrdia i custòdia dels fills, pensions de règim de visites etc. És un procediment més ràpid i breu i en poc temps s'obté una sentència, té un cost menor que un procediment contenciós en necessitar un advocat i procurador per a ambdues parts.

Si les parts no arriben a un acord, s'actua per la via contenciosa, en aquest cas serà el jutge el que estableix la custòdia dels fills, pensió, règim de visites, ús de l'habitatge etc., per tant, no s'acompanya conveni regulador. El procediment contenciós sol allargar-se més d'un any i el seu cost és més elevat en necessitar, cadascuna de les parts, el seu propi advocat i procurador.

Durant el període en què es desenvolupa el procediment és possible tramitar el que es coneix com a mesures provisionals, destinades a regular la situació patrimonial dels cònjuges i la situació respecte als fills mentre es desenvolupa el procediment.

crossmenu