L'oferta vinculant

L'oferta vinculant és un document que les entitats de crèdit tenen l'obligació de donar al client després de la signatura d'un crèdit hipotecari (la veritat és que amb la regulació actual és el client el que ha de demanar). La mateixa ha de contenir d'una manera clarificadora totes les condicions financeres del préstec hipotecari.

La regulació de les mateixes ha patit variació al llarg del temps. Fins a l'any 2007 només era obligatòria per a hipoteques noves amb el límit de 150.253,03 €. El client l'havia de signar amb una antelació de 3 dies al dia de l'atorgament de l'escriptura pública. Era una regulació més segura de cara al client que la que tenim actualment.

A partir del 8 de desembre de 2007 és obligatòria per a hipoteques de qualsevol import. Així ho estableix la llei. Només per als casos en què la hipoteca recaigui sobre un habitatge s'ha de subministrar amb independència de la quantia dels mateixos. No obstant això, l'obligació que va establir l'Ordre Ministerial de maig de 1994 de signar l'oferta vinculant 3 dies abans de signar l'escriptura d'hipoteca només es manté per hipoteques amb un import mínim de 150.253,03 €.

Per a les hipoteques més noves, el 28 d'octubre de 2011 es va publicar l'Ordre EHA / 2899/2011 que derogava l'Ordre Ministerial de maig de 1994. Per tant, a partir del 29 juliol 2012 deixa de ser obligatòria l'oferta vinculant , encara que el client si pot demanar-la.

En conseqüència, a dia d'avui el nostre banc, caixa d'estalvis o qualsevol altra entitat creditícia no està obligada a lliurar el document que conté l'oferta vinculant.

Per tant, cal fixar-se en quin any vam signar la hipoteca, la seva quantia i quina regulació requeia sobre la mateixa, ja que, si es planteja un problema com passa avui dia amb les reclamacions de les clàusules sòl, i el banc tenia l'obligació de facilitar l'oferta vinculant i no ho va fer, estaria incomplint clarament la llei i si decidim recórrer judicialment el contingut d'aquestes clàusules, les nostres pretensions tindran moltes més possibilitats d'èxit.

Exemple d'oferta vinculant

crossmenu