Reclamar la clàusula sòl OFICINADIRECTA.COM de BANCO POPULAR

Si tenim una clàusula sòl que ens van vendre per oficinadirecta.com ara si que podem reclamar.

L'Audiència Provincial de Barcelona, ​​dicta ja sentències que anul·len la clàusula sòl de compravenda a promotor, subrogació i novació.

  1. Encara que sigui una subrogació, el Banc està obligat a informar els compradors sobre la clàusula sòl i sobre els seus riscos clàusula sòl i no "passar-li la pilota" al promotor venedor.
  2. Que el comprador es subrogui a la hipoteca del promotor i que es modifiqui alguna condició, no vol dir que estigui informat de les condicions, ja que simplement s'han adaptat a la posició del comprador, tampoc vol dir que hagi pogut negociar.
  3. Aquests criteris, ja van ser fixats per la Sentència del Suprem de 20 de setembre de 2018, per la qual cosa no cal fer cas si rebem una resposta del Banc Popular o de Banc Sabadell o de Caixabank, al·legant que no atenen la nostra reclamació per que estem davant d'un cas de subrogació o novació.

A continuació reproduïm la clàusula declarada nul·la:

"Que, asimismo las partes convienen para esta operación y con efectos desde la fecha de otorgamiento de la escritura en modificar el epígrafe LIMITES DE VARIABILIDAD DEL TIPO DE INTERÉS APLICABLE A LOS SUBROGADOS de la cláusula NOVENA de la escritura de préstamo hipotecario a la que se ha hecho referencia" estableciendo el siguiente pacto: LIMITES DE VARIABILIDAD DEL TIPO DE INTERES.- Las partes acuerdan que, a efectos obligacionales, el tipo resultante de la revisión del tipo de interés aplicable, sea este el ordinario o el sustitutivo, no podrá ser inferior al TRES ENTEROS POR CIENTO NOMINAL ANUAL ni superior al NUEVE CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO NOMINAL ANUAL"".

De forma contundent l'Audiència de Barcelona acaba confirmant que es retorni els diners pagats de més per la clàusula sòl amb l'argument següent:

Debemos concluir que no hay prueba de ningún tipo de información precontractual proporcionada sobre la cláusula que limita la variabilidad de los intereses, ni verbal ni escrita, y su inclusión en la escritura pública, tal y como se ha expuesto, no permite concluir que se haya incorporado con la exigida transparencia. Por todo ello debemos desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

En el cas real Banc Popular és condemnat a tornar els diners al seu client i a pagar les costes i els interessos.

El Suprem declara abusives les clàusula sòl de les hipoteques contractades via web a través d'Oficina Directa de Banco Pastor.

La característica especial d'aquestes hipoteques era que el consumidor les contractava online a través del web de Banco Pastor, després Popular i ara Banco Santander. Tota la documentació era remesa per l'entitat mitjançant correus electrònics.

La història d'aquestes hipoteques, la veritat, sembla un culebró, ja que des de la Sentència de 9 de maig de 2013, l'advocat i el client aconseguien fàcilment la nul·litat d'aquestes clàusules sòl que oficina directa solia tenir al 2,25 per cent.

Tot es trenca a Barcelona l'any 2015, quan la Secció 15a de l'Audiència Provincial de Barcelona, ​​comença a donar la raó al Banc gràcies als correus electrònics que el client havia rebut abans d'anar al notari.

Sort que recentment el Tribunal Suprem en Sentència de març de 2019, posa les coses al seu lloc i dóna la raó a una família i no al banc, perquè considera que el fet que el Banco Pastor remetés un o dos correus electrònics al seu client, abans de l'escriptura notarial, no vol dir automàticament transparència.

Ara, la mateixa Secció 15 de Barcelona, ​​ja ha dictat alguna sentència que condemna al Banc Popular a abonar al client les quantitats cobrades com a conseqüència de la clàusula sòl.

El raonament, ara, de la Secció 15a de Barcelona després de la Sentència del Suprem és que: No consta de la documentación aportada (folleto informativo y minuta de escritura) que se diera información suficiente para que los demandantes pudieran comprender y valorar las consecuencias económicas y jurídicas que se derivan de la aplicación de la cláusula impugnada, puesto de los mails que las partes se intercambian propios de la tramitación on line -los cuales no se aportan, como hemos indicado no podemos deducir que se hubiera dado las explicaciones necesarias.

Finalment, dir que en tractar-se d'una doctrina emanada del Tribunal Suprem, afecta de manera general a tot l'Estat. Al despatx d'advocats ja estem treballant perquè clients de Barcelona, ​​de Girona, de Vic, de l'Hospitalet, de Sabadell, de Terrassa i altres poblacions de Catalunya presenten la seua reclamació sobre clàusula sòl.

Font: Lluís Ferrer de Nin, advocat de Ferrer Advocats

crossmenu