Divorci de mutu acord

El divorci implica el cessament legal del matrimoni, així com dels seus efectes. Es pot dur a terme per dues vies: la de mutu acord i la contenciosa.

Aquí ens centrarem en la primera, parlem doncs del divorci per mutu acord, també conegut com divorci express.

Avantatges del divorci de mutu acord

Aquest tipus de divorci és la forma més fàcil i ràpida per a la dissolució matrimonial, ja que es porta a terme de forma amistosa, ja que tots dos cònjuges estan d'acord en iniciar el procés i són capaços d'arribar a un acord respecte de les regulacions que amb el divorci s'han de realitzar.

El divorci exprés pot iniciar-se a partir del transcurs de tres mesos des de la celebració del matrimoni i no requereix de separació prèvia del mateix.

Com transcorre el procediment de divorci de mutu acord?

Per a aquest procés exprés és suficient la presentació, davant el Jutjat de primera Instància, de la demanda, signada per ambdues parts o per una sola però amb el consentiment de l'altra; així mateix aquesta demanda ha d'estar signada també per un advocat i un procurador, i al costat de la mateixa es hauran d'adjuntar una sèrie de documents: les certificacions literals del matrimoni i naixement dels fills que n'hi ha i el conveni regulador, que és aquell que conté les regulacions que hagin estat estipulades pel que fa a les mesures que regiran la dissolució del matrimoni com ara, entre altres, les referides al tipus de custòdia pactada (si hi ha fills menors).

Un cop presentada aquesta demanda al jutjat i admesa la mateixa, se citarà als cònjuges per ratificar el seu desig de procedir amb el divorci i amb les mesures acordades en aquest conveni.

crossmenu