Anulades tres hipoteques multidivises del Banco Popular Español S.A

El Jutjat de la 1a Instància núm. 5 de Mollet del Vallès (Barcelona) condemna al Banco Popular Español S.A., anul·lar la clàusula d'una hipoteca multidivisa i recalcular el seu deute en euros, així com assumir les costes del procés judicial La sentència dictada indica la defectuosa informació facilitada als demandants sobre el funcionament i els riscos de la clàusula multidivisa i, en particular, sobre l'efecte que el canvi de divisa suposa sobre el capital pendent. La part demandant també va exercir l'acció de nul·litat de la clàusula sòl inclosa en els préstecs hipotecaris.

L'entitat bancària va al·legar en la seva defensa que els demandants rebien un préstec amb total coneixement dels riscs associats al tipus de canvi i que la signatura del contracte es va obeir a les favorables previsions existents en 2007 sobre el canvi euro / ien i l'evolució de l'euríbor i del LIBOR. Va afirmar que van ser els clients que van assumir la iniciativa de sol·licitar aquesta modalitat concreta d'hipoteca multidivisa i que tal producte no era un producte complex. I, sobre la informació de què disposaven els demandants, la demandada va al·legar que el personal que la va atendre els va oferir una informació completa sobre les característiques, avantatges i inconvenients del préstec, que quedaven també reflectits en l'escriptura notarial. No obstant, la sentència determina que no existia cap tipus d'informació precontractual, ja que no tenia una oferta vinculant que inclogués simulacions d'escenaris diversos relacionats amb el comportament raonablement previsible del tipus d'interès LIBOR, de l'euribor o del tipus de canvi euro / moneda estrangera en el moment de contractar, una avaluació de la solvència dels clients ni un informe del departament de riscos.

Tampoc existeix documentació precontractual que conté informació clara i comprensible sobre el cost comparatiu amb altres modalitats de préstec de la pròpia entitat -quasi d'existir- o notificació que al perfil de client concret no se'ls ofereixen les mateixes.

El Jutjat reprèn en la Sentència les manifestacions dels afectats. Els demandants van coincidir a manifestar que "canviem d'entitat i unitat de préstec perquè necessitem diners per reformar el pis, anem a viure, casar-nos, comprar-nos un cotxe i necessitem diners extra. No teníem coneixement del préstec multidivisa. No sabíem que era en iens, en un moment ens parlava dels iens. No ens va informar de cap risc ni de res”. De la mateixa manera, van manifestar que no es van realitzar simulacions, no es va lliurar l'oferta vinculant, ni es va posar a disposició d'un fullet informatiu. Segons la lletrada, "la prova de la desinformació dels consumidors és que no sabien que el capital dels tres pagaments podia canviar a l'alça, cosa que va passar poc temps després de signar els documents de préstec.

El jutge manifesta en la sentència que no es garanteix que la informació obtinguda pels demandants, en la seva condició de consumidors, ofereixi una possibilitat real de comparar les diferents ofertes i alternatives de contractació del producte. També subratlla que el desequilibri apreciat perjudica al consumidor, per la precarietat jurídica que ocupa en el contracte davant el risc de fluctuació de moneda i perquè, com s'expressa en la demanda i es constata amb la documentació aportada, existeix un perjudici econòmic real que ha suposat l'augment de les quotes; constata, a més, que amb un préstec tradicional en euros el principal pendent de pagament seria inferior al deute real amb l'aplicació de la clàusula multidivisa. Per tant, el jutge conclou que l'escriptura del préstec no compleix els criteris de transparència, claredat, concreció i senzillesa legalment exigibles.

En resum, el jutge ordena en la seva Sentència que el Banco Popular Español, SA, anul·la les opcions multidivisas d'aquestes hipoteques i que, al seu torn, ha de considerar les hipoteques en euros des del principi de la signatura i compensar les quantitats pagades en excés amb el capital pendent, així com pagar les costes del procés.

Font: Merca 2

crossmenu