En l’àmbit que ens interessa, que és Catalunya i concretament Barcelona, les sentències dictades pels nostres tribunals ofereixen un panorama positiu que obliga les entitats Banc Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya, BBVA, Catalunya Banc, Catalunya Caixa, a eliminar la clàusula sòl i a retornar les quantitats indegudament cobrades.

Aquestes són les sentències comentades:

Sentència de 13 de març de 2013 de l’Audiència Provincial de Barcelona que anul·la la clàusula sòl d’una hipoteca de Banc Sabadell que establia un tipus d’interès aplicable mai superior al 12% ni inferior al 4%. Donada la desinformació als clients, el desequilibri de la clàusula i la base de la bona fe en els contractes. A més condemna al Banc Sabadell a tornar als clients la suma de 4.398,46 €. És l’efecte anomenat retroactivitat de la sentència. Finalment imposa les costes al Banc, confirmant la sentència del Jutjat núm. 6 de Sabadell.

Sentència de data 18 de juny de 2013 del Jutjat del Mercantil núm. 9, Barcelona que declara la nul·litat de la clàusula sòl del contracte de préstec hipotecari subscrit entre les parts manca de transparència i per suposar un desequilibri injustificat per al consumidor, la conseqüència jurídica que procedeix és la de declarar la nul·litat de la mateixa. En aquest cas el mercantil 9 de Barcelona no disposa la devolució de cap quantitat als clients.

Sentència de data 17 de juny de 2013 del Jutjat del Mercantil núm. 5, Barcelona que declara la nul·litat de la clàusula sòl en escriptura d’hipoteca amb el BANC de SABADELL amb la devolució als hipotecats de 7.005,72 euros cobrats indegudament per l’entitat financera BANC DE SABADELL.