Per primera vegada, una audiència provincial, la d'Oviedo, obliga a tornar de forma retroactiva les quantitats cobrades per la clàusula sòl

La Secció 4a de l'Audiència Provincial d'Oviedo ha condemnat al Banc de Caixa Espanya d'Inversions Salamanca i Soria SA (Caixa Espanya) a restituir totes les quantitats derivades de la clàusula sòl d'un dels seus contractes hipotecaris, en una sentència sense precedents. Fins ara cap sentència d'una Audiència Provincial establia la retroactivitat del pagament d'aquestes quantitats cobrades per les entitats bancàries, de manera que aquesta sentència suposa una fita fonamental en la defensa dels drets dels ciutadans afectats per clàusules abusives en els seus contractes hipotecaris.

Aquesta sentència ratifica la decisió presa pel Jutjat de Primera Instància núm. 4 d'Oviedo, davant del qual es va interposar la demanda pel contracte hipotecari subscrit en 2006 amb aquesta entitat bancària, que incloïa una clàusula per la qual el tipus d'interès variable mai s'aplicaria per sota del 3,5% ni per sobre del 12,5%. Els demandants van al·legar que aquesta clàusula no va ser negociada de manera individual i que no van rebre informació correcta de la seva importància econòmica, causant-los un important perjudici al cost el préstec, concloent que aquesta clàusula era abusiva en infringir la normativa sobre consumidors i usuaris.

Per la seva banda, Caixa Espanya, va declarar la caducitat de l'acció pel temps transcorregut des de la signatura del contracte, superior a quatre anys; el fet que l'anomenada "clàusula terra" complia el doble test de transparència (necessari perquè aquestes clàusules no siguin considerades "abusives"), consistent en la claredat en si mateixa d'aquesta clàusula i el grau de coneixement del client sobre la mateixa.

Tots dos arguments van ser denegats pel Jutjat de Primera Instància, que va declarar respecte a la caducitat, que la prescripció no pot considerar fins a la fi del contracte i sent aquest un préstec, no es pot entendre complet ni consumat fins al pagament total. D'altra banda, davant del compliment del doble test de transparència, establert pel Tribunal Suprem en la seva Sentència del 9 de maig de 2013, el Jutjat considera que la clàusula no és transparent, ja que falta informació clara sobre que és un element definitori de l'objecte principal del contracte; s'inclou juntament amb la clàusula sostre, apareixent com aparent contraprestació; no hi ha simulacions del possible comportament del tipus d'interès en el moment de contractar; no hi ha informació prèvia clara i comprensible sobre el cost comparatiu amb altres tipus de préstecs i se situa entre una gran quantitat de dades que emmascaren i dilueixen l'atenció del consumidor.

No obstant això, la clau fonamental d'aquesta sentència i el que la converteix en única és el fet que el pagament de les quantitats cobrades per l'entitat bancària sigui considerat retroactiu, en contra de la mateixa sentència del Tribunal Suprem de 9 maig 2013, que declarava la irretroactivitat de la sentència i determinava que no afectava els pagaments fets durant la vigència del contracte i fins a la data d'aquesta resolució.

Tot i això, el jutjat va considerar que aquesta sentència només es referia a les parts implicades en aquell procés i d'altra banda, la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 juny 2012 sosté que és contrari al dret comunitari la facultat dels jutges d'integrar les clàusules abusives, amb la conseqüència que davant d'una d'elles el jutge ha d’inaplicarla en la seva integritat. El raonament és que si el jutge nacional té la facultat de modificar el contingut de les clàusules abusives dels contractes, s'elimina l'efecte dissuasori de les normes que protegeixen el consumidor, ja que els professionals podrien veure temptats a utilitzar en saber que encara que es declari la nul·litat, el contracte s'integrarà pel jutge nacional.

La decisió va ser finalment la declaració de nul·litat de les clàusules sòl i sostre i la condemna a Caixa Espanya a restituir les quantitats que al llarg de la vigència del contracte cobrar com a conseqüència d'aquestes clàusules.

Davant el recurs presentat per Caixa Espanya davant l'Audiència Provincial d'Oviedo, aquesta ha ratificat la sentència emesa pel Jutjat de Primera Instància i corrobora els seus arguments, així com la retroactivitat dels pagaments.

FONT: Iberonews

 

 

crossmenu