Les pensions alimentàries es poden veure alterades per tenir nous fills

Pensiones por alimentos

Una Sentència de la Sala del Civil del Tribunal Suprem valorarà el naixement dels nous fills que pot portar a modificar les pensions alimentàries en els casos de separacions matrimonials.

Els magistrats han pres aquesta decisió a l'estimar el recurs de cassació i establint així jurisprudència, ja que alguns tribunals provincials estimen que el fet de tenir nous fills pot alterar el muntant de les pensions alimentàries davant aquesta nova situació.

"Es declara com doctrina jurisprudencial que el naixement de nous fills fruit d'una relació posterior no suposa, per si sol, causa suficient per donar lloc a la modificació de les pensions alimentàries establertes a favor dels fills d'una relació anterior, sinó que cal conèixer si la capacitat patrimonial o mitjans econòmics de l'alimentant és insuficient per fer front a aquesta obligació ja imposada i a la qual resulta de les necessitats dels fills nascuts amb posterioritat”, assenyala la sentència.

També assenyala la necessitat de conèixer “la nova situació econòmica de l'alimentant, i s'haurà d'atendre als mitjans de la nova unitat familiar i a la distribució de les despeses de sosteniment dels nous fills".

crossmenu