Accidents de trànsit

Accidents de trànsit

Des de Ferrer Advocats, creiem que és molt convenient recórrer a un advocat independent i especialista en accidents de trànsit que conegui els tràmits que cal seguir.

Si així ho decideix, l’advocat realitzarà tots els tràmits per informar a l’entitat asseguradora. En cas de reclamació extrajudicial els honoraris es liquiden a l’advocat una vegada vostè ha rebut la indemnització, aquests són del 10% al 15% de les indemnitzacions obtingudes.

La valoració de les indemnitzacions per danys personals es mesura pel barem pertinent i que està publicat al BOE, Llei 21/2007, de 12 de Juliol de 2007. Aquest barem s’actualitza cada any i per tant varia el valor econòmic que ha de donar-se a les indemnitzacions depenent de factors com els dies impeditius i no impeditius, seqüeles, dies d’hospitalització i altres factors de correcció aplicables a les seqüeles.

Des de la data de l’accident tenim sis mesos si volem recórrer per la via penal, i un any des de l’estabilització de les lesions si hem de recórrer per la via civil.

Si es tracta d’un menor d’edat, la denúncia l’ha de fer el seu representant legal. En els casos en els quals la víctima no està en condicions o els casos de defunció, ho pot fer el familiar més proper.

Notícies relacionades:

PANRICO en situació de preconcurs de creditors

La coneguda empresa Panrico es troba en situació de preconcurs de creditors. Seran acomiadats la meitat dels seus 4.000 treballadors i, si no es resolen els problemes econòmics, l’altra meitat també serà acomiadada.

L’any 2005 Panrico va ser comprada pel fons d’inversions Apax Partners i va utilitzar 650 milions de deute, que posteriorment va transferir a Panrico, adquirint així uns elevats nivells de deutes.

Una de les mesures que van aplicar els nous propietaris per reduir costos va ser transformar el producte fresc a un producte congelat, reduint així el cost de distribució dels donuts. La pèrdua de qualitat va ser significativa, provocant una important davallada de clients.

L’empresa Panrico, ressentida també per la gran crisi econòmica, està elaborant un pla de viabilitat per exigència del seu únic accionista, Oaktree.

Es preveu un pla de viabilitat fins al 2.015 de més de 1.900 acomiadaments d’una plantilla de 4.000 treballadors, 756 dels quals són treballadors de fàbrica, 483 tècnics de venda, 600 autònoms i 75 alts càrrecs.

Pensiones por alimentos

Les pensions alimentàries es poden veure alterades per tenir nous fills

Una Sentència de la Sala del Civil del Tribunal Suprem valorarà el naixement dels nous fills que pot portar a modificar les pensions alimentàries en els casos de separacions matrimonials.

Els magistrats han pres aquesta decisió a l’estimar el recurs de cassació i establint així jurisprudència, ja que alguns tribunals provincials estimen que el fet de tenir nous fills pot alterar el muntant de les pensions alimentàries davant aquesta nova situació.

“Es declara com doctrina jurisprudencial que el naixement de nous fills fruit d’una relació posterior no suposa, per si sol, causa suficient per donar lloc a la modificació de les pensions alimentàries establertes a favor dels fills d’una relació anterior, sinó que cal conèixer si la capacitat patrimonial o mitjans econòmics de l’alimentant és insuficient per fer front a aquesta obligació ja imposada i a la qual resulta de les necessitats dels fills nascuts amb posterioritat”, assenyala la sentència.

També assenyala la necessitat de conèixer “la nova situació econòmica de l’alimentant, i s’haurà d’atendre als mitjans de la nova unitat familiar i a la distribució de les despeses de sosteniment dels nous fills”.